R+D+I

Recerca, desenvolupament i innovació

NOM DEL PROJECTE OBJECTIU EMPRESA PRESSUPOST FINANÇAMENT CODI DEL PROJECTE TERMINI D’EXECUCIÓ LLOC D’EXECUCIÓ
BINOIN: Nous biomarcadors fecals no invasius d'inflamació intestinal en lletons post-deslletament Desenvolupar mètodes per a identificar nous biomarcadors fecals no invasius de la inflamació intestinal en lletons que permetin anticipar-nos al desenvolupament de processos patològics i subclínics per a l'aplicació efectiva de mesures pal·liatives o preventives. VALL COMPANYS 356.015 Agència Estatal d'Investigació (MICINN) finançada amb Fons Next Generation EU CPP2021-008315 2022-2025 Catalunya
MEVET 191.768,40
PIBI BOT: Identificació d'entrades i animals en porcí mitjançant robot analitzador d'imatge Utilitzar tecnologies digitals per a detectar l'entrada i utilització de medicaments i els animals en els quals s'apliquen en les explotacions ramaderes, començant pel sector porcí. VALL COMPANYS 46.500 MINCOTUR, cofinançada amb Fons Next Generation EU AEI-010500-2022b-87 2022-2023 Catalunya
VOLVAP 4.0 - FASE 2: Noves tecnologies per a la detecció i mitigació d'activitats indesitjades al sector porcí – Fase 2 Aplicar tecnologies digitals per a analitzar el comportament dels animals en les seves estances habituals i mitigar les conductes no desitjades. VALL COMPANYS 46.500 MINCOTUR, cofinançada amb Fons Next Generation EU AEI-010500-2022b-82 2022-2023 Catalunya
AMONIA_4.0 FASE 2: Bessó digital per a la gestió integral de les emissions d'amoníac en explotacions porcines. Fase 2 - Prototipat en entorn simulat Explotar les tecnologies de digitalització per a la minimització de riscos en la presa de decisions sobre l'adopció, implantació i explotació de tecnologia per al control i minimització d'emissions d'amoníac en granges porcines. VALL COMPANYS 45.000 MINCOTUR, cofinançada amb Fons Next Generation EU AEI-010500-2022b-72 2022-2023 Catalunya
Desenvolupament d’una eina de detecció de miopaties i defectes de la canal de pollastre i reducció de la seva incidencia mitjançant estratègies productives (DetRed-miopaties). Estudiar eines tecnològiques per a la detecció de la incidència de miopatíes i defectes en la canal de pollastre, i reducïr la seva incidència

> Veure més
AVICOSAN 117.048 Co-finançat per DACC (Generalitat de Cataluña) i FEADER 56 21 005 2021 3a 2022-2024 Catalunya
GO ATENEAA: Aplicació de proteïna d´insecte (Tenebrio molitor) per alimentació animal i del frass per a agricultura orgànica Ampliar els coneixements existents sobre el potencial nutricional de la farina de Tenebrio molitor en ramat porcí VALL COMPANYS 60.000 GO ATENEAA és un projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022, impulsat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. logo-feder logo-feder 56 22 047 2021 5c 2022-2024 Catalunya
ELECTROBIOSAFE - Desenvolupament d'un nou sistema més eficaç per la N+D de camions de transport de benestar mitjançant aigua regenerada i nous productes sostenibles Desenvolupar un nou sistema de neteja i desinfecció de camions de ramat, mitjançant aigua regenerada i nous productes sostenibles

> Veure més
PATEL 56.940 Co-finançat per DACC (Generalitat de Cataluña) i FEADER 56 24 043 2021 5C 2022-2024 Catalunya
VOLVAP 4.0.: Noves tecnologies per a la detecció i mitigació d'activitats indesitjades al sector porcí. Aplicar tecnologies digitals per a analitzar el comportament dels animals en les seves estances habituals i mitigar les conductes no desitjades.

> Ver más
VALL COMPANYS 46.500 MINCOTUR, cofinançat amb Fons Next Generation EU AEI-010500-2021b-59 2021-2022 Catalunya
AMONIA_4.0: Bessó digital per a la gestió integral de les emissions d'amoníac en explotacions porcines. Fase 1 - Sensorització Virtual Explotar les tecnologies de digitalització per a la minimització de riscos en la presa de decisions sobre l'adopció, implantació i explotació de tecnologia per al control i minimització d'emissions d'amoníac en granges porcines.

> Ver más
VALL COMPANYS 45.000 MINCOTUR, cofinançat amb Fons Next Generation EU AEI-010500-2021b-103 2021-2022 Catalunya
Noves estratègies de reducció de la petjada de carboni en els pinsos per a porcí Dissenyar i avaluar pinsos d'engreixament amb menor petjada de carboni Vall Companys 393.387,50 Mincotur, cofinançada amb Fons NG IDI-040000-2021-24 2021-2023 Catalunya
REDaPORC Plataforma Digital per a l'Avaluació Comparativa del Nivell del Consum d'Antibiòtics en Explotacions Porcines Accelerar el procés de reducció de l'ús d'antibiòtics en les explotacions de bestiar porcí a Espanya. Vall Companys 32.463 MAPA cofinançat per FEADER i AGE O00000226e2000044952 2021-2023 Catalunya
Desenvolupament d’estratègies per reduir els defectes al pernil curat llescat - BESTSLICES Desenvolupar eines avançades per controlar la qualitat del pernil curat llescat que permetin reduir la incidència de defectes als sobres de pernil llescat. CLC 504.308 CDTI IDI-20210914 2020-2022 Aragó
Estudi dels miosistemes del pernil i el seu impacte sobre l’homogeneïtat del producte final - MIOCURING Estudiar el comportament tecnològic de les principals masses musculars que componen el pernil (o miosistemes) al llarg del procés de curació i el seu efecte sobre el producte final, cosa que permet millorar el procés de curació, tant des del punt de vista de l’eficiència del procés com de la qualitat del producte final obtingut. Jamcal 728.977 CDTI IDI-20210750 2021-2023 Aragó
Market technology based on membranes for the reduction of ammonia in livestock farms - LIFE GREEN AMMONIA Desenvolupar un sistema de membranes per reduir l’amoníac a les granges. Agrocesa 451.773 Programa LIFE LIFE20 ENV/ES/000858 2021-2025 Castella i Lleó
Estratègies per aconseguir un nivell superior de benestar en la producció porcina - WELFARE+ Desenvolupar noves estratègies nutricionals i de maneig per aconseguir un nivell superior als estàndards actuals de benestar animal durant la producció porcina intensiva. Vall Companys 717.997 Cofinançat pel CDTI i el FEDER IDI-20210216 2020-2022 Catalunya
Eines tecnològiques per controlar el consum de pinso en porcí - HETECONSUM Desenvolupar noves eines tecnològiques i nutricionals que permetin controlar el consum de pinso dels porcs durant l’engreix. Agrocesa 637.909 CDTI IDI-20201260 2020-2022 Castella i Lleó
Estratègies per allargar la vida útil de carn fresca de porcí, des de l’escorxador fins al canal de comercialització - EXVIPORC Augmentar el temps de vida útil actual de diferents productes d’origen porcí i dotar l’empresa de les eines necessàries per incrementar la seva competitivitat en el mercat d’exportació. Patel 774.738 CDTI IDI-20190461 2019-2021 Catalunya
Ús racional i prudent d’antibiòtics en la producció porcina. Donar suport a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies. Agrocesa 203.495 Programa de desenvolupament rural de Castella i Lleó, cofinançat pel FEADER 47/18/125/G02 2020-2021 Castella i Lleó
Projecte d’innovació Conv-2019 sobre l’ús de tecnologies per avaluar l’estat de salut, el benestar i la productivitat en bestiar - GO VIGIASAN. Desenvolupar tecnologies de visió per avaluar l’estat de salut, el benestar i la productivitat en porcí. Vall Companys 84.883 Cofinançat pel FEADER i l’AGE 20190020007579 2019-2021 Catalunya
Ús racional i prudent d’antibiòtics en la producció porcina Donar suport a la creació i el funcionament de grups operatius de l’agrupació d’interès econòmic (AIE) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícola. Agrocesa 19.800 Programa de desenvolupament rural de Castella i Lleó, cofinançat pel FEADER VA/16/0077/G01 2018 Castella i Lleó
Disseny d’estratègies perinatals per minimitzar l’impacte del transport des de la incubadora sobre la qualitat del pollastre d’engreix - ESTRANSIN Desenvolupar estratègies perinatals de maneig i nutricionals per minimitzar la mortalitat i la pèrdua de pes del pollet d’un dia durant el transport des de la incubadora i analitzar-ne la repercussió en els paràmetres productius d’engreix i de qualitat de canal. Avícola de Galicia 617.409 Cofinançat pel CDTI i el FEDER IDI-20180910 2018-2020 Galícia
Disseny de models basats en la programació mitjançant restriccions per millorar la transformació de canals de porc blanc - OPTICARCASS. Dissenyar models basats en la programació mitjançant restriccions que, utilitzant aplicacions informàtiques, permetin l’optimització en la planificació de la transformació i comercialització de les canals de porc blanc. Cegeco 426.172 CDTI IDI-20180374 2018-2019 Catalunya
Identificació i reducció de fonts de variació en el pastat en continu de masses de galeta - TOIDERED. Estudiar l’impacte de diferents fonts de cereal i condicions de molta sobre les propietats tecnològiques de les masses de galeta. La Palentina 116.269 Programa de desenvolupament rural de Castella i Lleó, cofinançat pel FEADER 34/16/016/C01 2018-2020 Castella i Lleó
Tecnificació intel·ligent i rendible de les granges catalanes - RIS3CAT - COTPA - SMARTFARM. Tecnificar la ramaderia catalana d’una manera competitiva i sostenible mitjançant l’alimentació de precisió, el control de contaminants ambientals, l’homogeneïtzació dels animals, la identificació precoç de malalties i una gestió integrada de les dades que millori la presa de decisions. Vall Companys 476.764 Fondos FEDER COMRDDi16-1-0032-02 2017-2020 Catalunya
Noves estratègies per al control del virus de la síndrome respiratòria i reproductiva porcina - RIS3CAT - COTPA - REGEVA. Reduir l’ús d’antibiòtics en animals perquè la selecció d’animals més resistents implicarà reduir la incidència de malalties bacterianes secundàries a la infecció vírica pel virus de la síndrome respiratòria i reproductiva porcina (PRRSV) als porcs. Això permetrà controlar i, eventualment, eliminar el PRRSV amb una combinació de millora genètica i protecció per vacunes. Aquest projecte aconseguirà una millora en producció de carn i un increment de l’economia de Catalunya. Vall Companys 161.815 Fons FEDER COMRDDi16-1-0035-01 2017-2020 Catalunya
Recerca de noves solucions eubiòtiques per al tractament terapèutic de la meningitis i la disenteria porcina - NEWEUBIOTICS. Establir les bases de coneixement necessari per conquerir noves solucions eubiòtiques per al tractament terapèutic de la meningitis produïda per Streptococcus suis i la disenteria porcina produïda per Brachyspira hyodysenteriae. Mevet 811.846 CDTI IDI-20180044 2017-2019 Catalunya
Disseny de monoglicèrids d’àcids grassos de cadena mitjana per controlar patologies del complex entèric porcí - MONOACID. Dissenyar nous sistemes d’alimentació per al bestiar porcí basats en modificacions substancials del perfil nutricional de la dieta i en l’addició de monoglicèrids d’àcids grassos de cadena mitjana per controlar les patologies del complex entèric porcí. Vall Companys 762.757 CDTI IDI-20180098 2017-2019 Catalunya
Modulació de l’expressió gènica que regula la infiltració grassa per mitjà de la nutrició - NUTRAMIN. Millorar la infiltració grassa dels productes carnis porcins mitjançant la modulació de l’expressió gènica associada a la capacitat d’engreixament per mitjà de la nutrició. Agrocesa 867.697 Cofinançat pel CDTI i el FEDER IDI-20170417 2017-2019 Castella i Lleó
onitoratge tecnològic de granges i estratègies nutricionals en fases primerenques del creixement per millorar la qualitat de canal de pollastre d’engreix - EARLYGROWTH. Determinar l’impacte dels factors ambientals, de maneig i de nutrició aplicats en fases primerenques de creixement sobre el percentatge de canals de segona de pollastres d’engreix. Avícola de Galicia 779.558 Cofinançat pel CDTI i el FEDER IDI-20170225 2017-2018 Galícia
Desenvolupament d’un nou procés d’estabilització de microorganismes per obtenir productes de fleca - DESMIPAN. Desenvolupar un nou procés ampliable a escala industrial per aconseguir una massa mare (o preferment) estable i deshidratada amb unes característiques i una càrrega microbiana idònia i obtenir productes de fleca d’alt valor organolèptic. La Meta 535.036 CDTI IDI-20160230 2016-2017 Cataluya
Ramaderia de precisió aplicada al consum de nutrients en bestiar porcí d’engreix i el seu impacte en el medi ambient i la qualitat de la canal - SMARTFARMING. Millorar l’eficàcia productiva en la fase d’engreix en bestiar porcí mitjançant l’aplicació d’alimentació de precisió i l’estudi i la correcció de factors que incrementen la variabilitat. Vall Companys 854.680 CDTI IDI-20160069 2015-2018 Catalunya
Valorització de llevats per a l’alimentació d’aus - VALEVAL. Desenvolupar la valorització de llevats procedents de la indústria cervesera i de panificació per a l’alimentació de gallines ponedores i pollastres. Avigal 485.299 Cofinançat pel CDTI i el FEDER ITC-20151041 2015-2017 Galícia
Procediments de conservació de preferments líquids i anàlisi d’impacte d’ús sobre la reducció de millorants del pa - MASPAN. Desenvolupar nous preferments líquids que permetin reduir el nivell d’inclusió de millorants en l’elaboració del pa i millorar-ne la qualitat sensorial. La Meta 411.885 CDTI IDI-20141363 2014-2016 Catalunya
Nou procés automatitzat per al mesurament del pH en pernils - ROBOTPH. Establir un sistema automatitzat que permeti mesurar el pH com a base per determinar la qualitat de la carn segons els requisits del mercat. Patel 701.605 CDTI IDI-20141140 2014-2016 Catalunya
Control automatitzat de l’estoc de pinso en sitges de granja mitjançant telemonitoratge - AUTOSIL. Desenvolupar un sistema de control automatitzat de l’estoc de pinso en sitges de granges de porcí mitjançant el telemonitoratge en temps real. Cegeco 501.352 CDTI IDI-20120225 2011-2013 Catalunya
Millora sanitària i de productes carnis d’au - MEJORAVE. Conèixer la prevalença dels dos microorganismes causants de les principals zoonosis —Campylobacter i Salmonella— a la granja i al centre de processament, com també la incidència de Clostridium perfringens en granges amb problemes sanitaris de tipus entèric, per desenvolupar mesures de control en matèria de bioseguretat (incloent-hi el desenvolupament d’una vacuna específica), nutricionals i de maneig tant a la granja com a l’escorxador. Avigal 804.325 Cofinançat pel CDTI i el FEDER IDI-20110832 2011-2013 Galícia
Mevet 800.185 CDTI IDI-20110833 Catalunya
Milsa 719.236 CDTI IDI-20110834 Catalunya
Ús d’enzims per millorar les propietats tecnològiques de les farines de panificació - BONPA. Crear els coneixements necessaris per desenvolupar nous productes de panificació a base de blat modificat enzimàticament que permetin ampliar els orígens de la matèria primera utilitzada per a aquesta finalitat. La Meta 531.408 Cofinançat pel CDTI i el FEDER IDI-2011680 2010-2012 Catalunya
Desenvolupament de noves aplicacions en alimentació de monogàstrics de matèries primeres derivades de la indústria dels biocarburants - BIOFEED. Desenvolupar nous coneixements sobre l’ús de matèries primeres alternatives en alimentació animal derivades de la indústria dels biocarburants. Vall Companys 1.259.425 CDTI IDI-20100470 2010-2011 Catalunya
Programa d’alimentació porcina adaptat a diferents línies genètiques i respectuós amb el medi ambient i el benestar animal - EUREKA-ECOPOR. Dissenyar i implantar un programa integral d’actuació sobre les causes principals de dany mediambiental que es generen a les granges de producció porcina integrades a l’empresa. Vall Companys 1.486.185 CDTI amb etiqueta Eureka IDI-20090710 (EU 4925 Ecopor) 2008-2011 Catalunya
Estratègies multidisciplinàries per aconseguir productes de porc adequats a les exigències dels consumidors - PROCADECO. Estudiar la prevalença de Salmonella en granges porcines i la valoració de diferents estratègies per controlar-la. Agrocesa 1.603.716 Cofinançat pel CDTI i el FEDER IDI-20090381 2009-2011 Castella i Lleó
Estudiar la contaminació per Salmonella a l’escorxador i la sala d’especejament i avaluar diferents estratègies per controlar aquest patogen. Cárnicas Frivall 1.165.020 Cofinançat pel CDTI i el FEDER IDI-20090380 Castella-la Manxa